load

Finanse

AKTYWA 2023 2022 2021 2020
45 82 153 194
47 86 238 445
45 0 0 0
24 892 30 875 38 160 45 013
1 879 0 0 0
0 0 0 0
741 763 9 417 7 377
17 379 11 870 9 915 16 491
35 14 20 30
37 37 37 37
45 100 43 727 57 940 69 587
PASYWA 2023 2022 2021 2020
113 973 115 744 125 648 132 961
2 610 2 370 2 554 3 729
9 332 9 465 9 189 9 038
73 428 79 388 83 596 91 851
248 320 5 569 3 507
1 282 1 324 1 831 1 542
27 073 22 877 22 909 23 294
-68 873 -72 017 -67 708 -63 374
7 306 7 306 7 306 7 306
4 340 4 340 4 340 4 340
12 133 12 133 12 133 12 133
-95 796 -91 487 -87 153 -76 047
3 144 -4 309 -4 334 -11 106
-68 873 -72 017 -67 708 -63 374
45 100 43 727 57 940 69 587
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2023 2022 2021 2020
14 805 10 327 12 718 21 252
14 730 10 242 12 711 21 243
75 85 7 9
8 743 10 124 12 425 15 402
2 713 3 134 3 603 3 179
83 132 224 308
4 384 3 535 3 701 4 456
1 347 2 782 4 399 4 788
216 541 498 2 671
6 062 203 293 5 850
2 984 2 534 1 320 56
5 902 7 046 5 947 17 012
3 144 -4 309 -4 334 -11 106
0 0 0 0
3 144 -4 309 -4 334 -11 106

Opinie biegłego rewidenta

Prezentacje inwestorskie

Polityka dywidendowa

Zarząd Spółki nie przyjął polityki dywidendowej. Statut Spółki nie reguluje spraw wypłaty dywidendy
w sposób odmienny od postanowień kodeksu spółek handlowych, w związku z czym w Spółce obowiązują zasady wypłaty dywidendy ustalone zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne.

Zarząd corocznie będzie podejmował decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

1. sytuację płynnościową grupy kapitałowej Spółki;
2. sytuację rynkową grupy kapitałowej Spółki;
3. realizację polityki inwestycyjnej;
4. koszt oraz możliwości pozyskania finansowania;
5. wymogi prawa oraz zapisy warunków emisji obligacji, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Od czasu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Spółka wypracował zyski w każdym roku obrotowym. Spółka wypłaciła dywidendę tylko w roku 2015. W pozostałych latach zysk netto wypracowany przez Spółkę został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Dotychczas realizowana polityka dywidendowa Spółki była oparta, w szczególności, o następujące założenia:
1. strategicznym celem Zarządu Spółki był stabilny wzrost wartości aktywów netto Spółki i osiągnięcie przez Spółkę pozycji wiodącej firmy windykacyjnej na polskim rynku.

2. Zapewnienie kapitału  pokrywającego wzrost wydatków Spółki związanych ze wzrostem skali jej działalności i rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Spółki na rynkach zagranicznych.