load

Postępowanie układowe

9 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowania układowe wobec Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania, które padają ze strony obligatariuszy w toku tego postępowania, jednocześnie wskazując że najnowsze informacje w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego Spółka publikuje w raportach bieżących, których kopię można znaleźć powyżej w sekcji „RELACJE INWESTORSKIE” w zakładce Raporty.

Dlaczego spółka zmuszona została wejść w postępowanie układowe?

Na obecną kondycję spółki, podobnie zresztą jak na całą gospodarkę negatywny wpływ miał przede wszystkim wybuch pandemii COVID-19. Gospodarka drastycznie wyhamowała, co doprowadziło do istotnego spadku odzysków wierzytelności przez Spółkę. Nie bez znaczenia jest fakt, że ponad połowa posiadanych przez spólkę wierzytelności to portfele hiszpańskie. Spadek odzysków negatywnie wpłynął na płynność Spółki.

Do problemów spółki przyczynił się także brak dopasowania aktywów do pasywów. Problemy z finansowaniem działalności pojawiły się już w 2019 roku, kiedy spółka zawiesiła działalność inwestycyjną – nie kupowała nowych portfeli wierzytelności. W rezultacie Zarząd zmuszony był złożyć wniosek o wszczęcie postępowania układowego.

Jakie są zasady spłaty zobowiązań w związku z wszczęciem postępowania układowego?

W związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 29 maja 2020 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (co do zasady, nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania). Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 29 maja 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Jaka jest obecnie kondycja spółki?

Obecna kondycja spółki nie pozwala na wykup obligacji i spłatę odsetek. Mimo, że spółka kontynuuje wszystkie działania windykacyjne, w obecnej chwili nie dysponuje wystarczającym poziomem środków finansowych.

W związku z postępowaniem układowym spółka jest w trakcie opracowywania planu naprawczego oraz nowej strategii dla Grupy KME SA. Jej główne cele to uregulowanie zobowiązań wobec jej wierzycieli, powrót Spółki do bieżącej działalności i dalszy rozwój spółki.

Kto jest nadzorcą sądowym w tym postępowaniu?

Nadzorcą sądowym w tym postępowaniu jest spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.. Sprawuje ona nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania.

Który Sędzia pełni funkcję Sędziego-komisarza w niniejszym postępowaniu?

Sędzią Komisarzem wyznaczony został Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie –  Bartosz Suchmiel.

Pod jaką sygnaturą akt jest prowadzone postępowanie układowe?

Postępowanie układowe jest prowadzone pod sygnaturą akt: VIII GRu 1/20 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Kto reprezentuje obligatariuszy?

Kuratorem, który reprezentuje prawa obligatariuszy jest Alerion spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 585928).

W jaki sposób Kurator reprezentuje prawa obligatariuszy?

Rolą Kuratora jest zapewnienie, by kwota wierzytelności przysługujących obligatariuszom zamieszczona w spisie wierzytelności była jak najkorzystniejsza oraz by ujęta w spisie wartość zabezpieczeń dla obligacji zabezpieczonych była możliwie zbliżona do ich rzeczywistej wartości.

Na Zgromadzeniu Wierzycieli, w głosowaniu nad przyjęciem układu Kurator oddaje głos w imieniu reprezentowanych obligatariuszy.

Warto zauważyć, że Kurator został ustanowiony jedynie do reprezentacji praw obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wszelkie działania związane z ewentualną egzekucją z przedmiotu zabezpieczenia pozostają poza sferą postępowania restrukturyzacyjnego i mogą być podejmowane przez ustanowionych administratorów zabezpieczeń.

Czy  w postępowaniu restrukturyzacyjnym obligatariusz może wyłączyć się spod kurateli i działać samodzielnie?

Jeżeli Obligatariusze zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez Sędziego -Komisarza mogą w nim działać osobiście lub przez pełnomocnika. Sędzia – komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji. W tym celu należy złożyć wniosek do Sędziego – komisarza oraz dołączyć potwierdzenie przysługujących praw np. poprzez dołączenie świadectwa depozytowego/zaświadczenia.

Jak wygląda ramowy przebieg postępowania układowego?

W pierwszym etapie Nadzorca Sądowy sporządza i przedkłada Sędziemu – Komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez Spółkę oraz spis wierzytelności (ten etap jest już za nami).

Składając wniosek o otwarcie postępowania układowego spółka przedstawiła pierwszą wersję propozycji układowych. W związku z weryfikacją wycen przedmiotów zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Obligatariuszom z tytułu obligacji w najbliższym czasie spółka zamierza przedstawić zaktualizowane propozycje układowe. Po ich przedłożeniu zamieszczone zostaną one na stronie spółki oraz na stronie kuratora.

Zgodnie z prawem spis wierzytelności sporządzany został przez Nadzorcę Sądowego z urzędu, na podstawie m.in. ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w rejestrach. Na spisie wierzytelności obligatariusze nie są wymieniani z imienia i nazwiska lub firmy. Spis zawiera jedynie łączną sumę wierzytelności przypadających na daną serię obligacji. Spis wierzytelności: https://alerion.pl/kurator/

W drugim etapie Sędzia – Komisarz wyznacza termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Sądowy zawiadamia Kuratora oraz wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności. O wyznaczeniu terminu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem Kurator poinformuje na stronie https://alerion.pl/kurator /.

W razie przyjęcia układu przez Zgromadzenie Wierzycieli, podlega on rozpoznaniu przez Sąd restrukturyzacyjny, który zatwierdza bądź odmawia zatwierdzenia układu.

Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu. W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu Spółka rozpocznie jego realizację.

Czy możliwe jest złożenie innej niż przygotowana przez spółkę propozycji układu?

Własne propozycje układowe może złożyć także Nadzorca Sądowy, Rada Wierzycieli lub wierzyciela lub wierzycieli dysponujących łącznie co najmniej 30 % sumy wierzytelności. Wszystkie złożone propozycje układowe są poddawane pod głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli, a za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności.

Kiedy obligatariusze mogą spodziewać się zwrotu pieniędzy?

Terminy i warunki spłaty będą określone treścią przyjętego i zatwierdzonego układu.

Dokumenty

Data
Nazwa

Kontakt dla obligatariuszy

ir@kancelaria-medius.pl