load

Prośba o zgłaszanie się wierzycieli nieujętych w spisie wierzytelności

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi sporządzenia przez nadzorcę sądowego I uzupełniającego spisu wierzytelności, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie przysługujących Państwu wierzytelności, które powstały przed dniem 29 maja 2020 r., a które nie zostały uwzględnione w złożonym do akt postępowania spisie wierzytelności.

W szczególności zwracamy się do wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności wynikające z obowiązku zwrotu przez  kwot nadpłaconych w toku postępowania egzekucyjnego lub kosztów procesu, które powstały (data orzeczenia) przed dniem 29 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 101 ust. 2 p.r. sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności stosownie do przedstawionych mu prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89-91 stosuje się odpowiednio. Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu mogą zatem zwracać się o ujęcie ich w spisie wierzytelności bezpośrednio do sędziego-komisarza.

Informacje o przysługujących Państwu wierzytelnościach prosimy przesyłać na adres mailowy medius@zfrsa.pl do dnia 10 maja 2021 r.