load

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, „Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _MAR_ dotyczącej zawarcia przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku porozumienia _dalej „Porozumienie”_ w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta _dalej „Dłużnik”_ do spowodowania ustanowienia hipoteki na nieruchomości na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 30 września 2021 roku, z zastrzeżeniem możliwości jej wcześniejszej publikacji, w przypadku konieczności uzyskania zgody Nadzorcy Sądowego na wykonacie Porozumienia lub konieczności uzyskania zgody Rady Wierzycieli na wykonacie Porozumienia.

Treść opóźnionej informacji:
Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku doszło do zawarcia porozumienia _dalej „Porozumienie”_ w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta _dalej „Dłużnik”_ do ustanowienia hipoteki na nieruchomości _dalej „Nieruchomość”_ na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Zobowiązanie Dłużnika wynikające z Porozumienia ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej w wysokości przekraczającej przychody Emitenta w 2020 roku _dalej „Wierzytelność”_.

Termin zwrotu Wierzytelności został ustalony maksymalnie na dzień 30.09.2021 r.

W przypadku braku realizacji przez Dłużnika ww. zobowiązań, we wskazanych Porozumieniem terminach i na zasadach w nim określonych, Wierzytelność stanie się natychmiast wymagalna w pełnej kwocie i będzie mogła być dochodzona na drodze sądowej.