load

Raport bieżący 1/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (1/2018) Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Trigon Profit XXX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w dniu 8 lutego 2018 roku otrzymał informację o przydzieleniu Emitentowi certyfikatów inwestycyjnych Trigon Profit XXX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) o wartości 9.540.000 zł. Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zamierza zlecić Emitentowi zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Funduszu w zakresie obejmującym Sekurytyzowane Wierzytelności, jako podmiotowi posiadającemu zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych i za-rządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Na dzień przydziału certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 47.736.490,70 zł.