load

Raport bieżący 16/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (16/2019) Kontynuacja rozpoczętego przegląd opcji strategicznych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 oraz w związku z powzięciem informacji o cofnięciu przez Komisję Nadzoru Finansowego Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykonywane działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. podjął decyzję o kontynuowaniu rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój grupy kapitałowej Emitenta.

Przegląd opcji strategicznych ma wyłonić najkorzystniejszy sposób realizacji krótko- i długoterminowych celów Emitenta, w tym także umacnianie swojej pozycji biznesowej w obszarze zarządzania wierzytelnościami na rynkach zagranicznych oraz w Polsce.

Wszelkie rozpoczęte rozmowy z potencjalnymi inwestorami w zakresie zaangażowania wybranych potencjalnych inwestorów w realizację danej opcji strategicznej będą kontynuowane przez Zarząd z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Spółki oraz jej spółek zależnych, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki.

Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje związane z wyborem opcji strategicznych i nie deklaruje czy i kiedy decyzje takie zostaną podjęte. O dalszych decyzjach Zarząd Spółki będzie przekazywał informacje do wiadomości publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.