load

Raport bieżący 2/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (2/2018) Zawarcie umowy o zarządzanie Trigon Profit XXX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 roku Emitent zawarł z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Trigon Profit XXX Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) obejmującego sekuryty-zowane wierzytelności.

Na mocy wskazanej wyżej umowy Emitent będzie odpłatnie zarządzał całością portfela inwesty-cyjnego Funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności, nabywane przez Fundusz do tego portfela oraz wykonywał inne czynności związane z zawieraniem przez Fundusz umów nabycia wierzytelności oraz umów o subpartycypację. Emitentowi przysługuje zmienne wynagrodzenie za świadczenie usług określonych wskazaną wyżej umową, w kwocie stanowiącej określony procent wartości środków pieniężnych uzyskanych z sekurytyzowanych wierzytelności oraz wartości odzyskanych kosztów zastępstwa procesowego.

Zawarcie wskazanej wyżej umowy stanowi element rozwoju Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych na czas nieo-kreślony.