load

Raport bieżący 32/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (32/2018) Współpraca z akcjonariuszem większościowym w ramach przeglądu opcji strategicznych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku otrzymał zawiadomienie od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Trigon TFI”), w sprawie podjęcia przez Trigon TFI decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących posiadanego przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI pakietu akcji Spółki. Zgodnie z decyzją Trigon TFI, w ramach rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój grupy kapitałowej Spółki, Trigon TFI rozważa prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami w zakresie ewentualnego zaangażowania wybranych potencjalnych inwestorów w realizację wybranej opcji strategicznej związanej z posiadanym pakietem akcji w Spółce, w tym m. in. poprzez jego pośrednie lub bezpośrednie nabycie przez potencjalnych inwestorów. Jednocześnie, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na obecnym etapie, Trigon TFI nie podjął żadnych wiążących decyzji ani ustaleń w celu realizacji jakiejkolwiek opcji strategicznej, oraz nie ma pewności, czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Wszystkie potencjalne opcje strategiczne oraz potencjalne struktury transakcyjne są aktualnie wszechstronnie rozważane i analizowane przez Trigon TFI.

 

W związku z otrzymaniem ww. zawiadomienia, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze współpracy z Trigon TFI w ramach przeglądu opcji strategicznych, mając na względzie dalszy rozwój grupy kapitałowej Spółki oraz realizację krótko i długoterminowych celów Spółki, w tym także umacnianie swojej pozycji biznesowej w obszarze zarządzania wierzytelnościami na rynkach zagranicznych oraz w Polsce. W ramach współpracy z Trigon TFI, Zarząd Spółki będzie działał w najlepiej pojętym interesie Spółki oraz jej spółek zależnych, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki.