load

Raport bieżący 4/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (4/2018) Przyjęcie ostatecznych warunków emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii N

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 59/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., w sprawie podjęcia przez Zarząd Kancelarii Medius S.A. („Spółka”) decyzji o przyjęciu programu emisji obligacji („Program”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 26 lutego 2018 r. podjął uchwałę nr 1/2018 w sprawie przyjęcia oraz zatwierdzenia treści ostatecznych warunków emisji obligacji właściwych dla obligacji wszystkich serii emitowanych w ramach Programu.

Jednocześnie, w tym samym dniu, Zarząd Spółki przyjął uchwałę nr 2/2018 o emisji do 30.000 Obligacji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 zł („Obligacje Serii N”).

Obligacje Serii N zostaną wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.).