load

Raport Bieżący nr 13/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (13/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii N

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii N i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 lutego 2018 roku

2) Data zakończenia subskrypcji: 5 marca 2018 roku.

2) Data przydziału obligacji: 7 marca 2018 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 30.000 obligacji na okaziciela serii N.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii N, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

21.269

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 złotych za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Zapisy na obligacje serii N złożyło 63 inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Obligacje serii N przydzielono 63 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie obligacji serii N nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii N wynoszą 300.000 zł.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.