load

Raport bieżący nr 13/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Stanowisko Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym odbyła się Rada Wierzycieli, której przedmiotem obrad było zaopiniowanie wstępnych propozycji układowych dłużnika wraz z odniesieniem się do ogólnych warunków zawarcia układu.

Spółka przedstawiła Radzie Wierzycieli wstępne propozycje układowe, których zasadnicze i najważniejsze elementy sprowadzają się do następujących kwestii:

1) Zaspokojenia pieniężnego w 8% niezabezpieczonych wierzycieli obligacyjnych oraz dokonanie konwersji 37% kapitału i odsetek obligacji na nie więcej niż 21.257.665 sztuk nowych akcji, przy obecnej liczbie 14 611 942 akcji istniejących obecnie;

2) Zaspokojenia pieniężnego w 10% wierzytelności sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego, któremu przysługuje wobec Spółki wierzytelność z tytułu kary umownej, przy czym Spółka przy formułowaniu tych propozycji kierowała się twierdzeniami wierzyciela o prawnej niemożliwości uczestniczenia w konwersji wierzytelności na akcje.

Jako warunki ogólne do zawarcia układu Spółka wskazała konieczność przede wszystkim zawarcia pozaukładowych umów restrukturyzacyjnych z wierzycielami zabezpieczonymi (pozaukładowymi) na warunkach satysfakcjonujących Spółkę tj. takich które będą wykonalne przy uwzględnieniu treści układu i możliwości Spółki. Jako drugi warunek Spółka wskazała pozytywny wynik testu prywatnego wierzyciela w odniesieniu do wierzytelności publicznoprawnych.

Rada Wierzycieli negatywnie zaopiniowała powyższe wstępne propozycje. Jako uzasadnienie wskazała następujące kwestie:

1) Niewystarczający poziom zaspokojenia wierzycieli z tytułu Obligacji w ramach konwersji. Zdaniem Spółki uwzględnienie tego postulatu doprowadziłoby do konieczności wyemitowania znacznie większej liczby nowych akcji Spółki niż w propozycjach Spółki;

2) Konieczność w ocenie Rady Wierzycieli wyłączenia konwersji na akcje w odniesieniu do wierzytelności odsetkowych;

3) Konieczność rozważenia zaoferowania konwersji wierzytelności na kapitał funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzycielowi z tytułu kary umownej. Zasadne byłoby to, jeżeli wierzyciele ci wyrażą zgodę na objęcie akcji oraz będzie to możliwe w świetle obowiązujących przepisów;

4) W ocenie Rady Wierzycieli konieczne jest też zwiększenie poziomu zaspokojenia wierzycieli publicznoprawnych

Rada Wierzycieli nie odniosła się przy tym do przedstawionych przez Spółkę warunków ogólnych do zawarcia układu.

Z przebiegu posiedzenia wynikało, iż Rada Wierzycieli może w konsekwencji przygotować własne propozycje układowe. Kolejne posiedzenie Rady Wierzycieli jest zaplanowane na 22 listopada 2022 roku. Spółka przy tym będzie kontynuowała niezależnie prace analityczne nad możliwymi wariantami układu, przy dodatkowym zastrzeżeniu konieczności rozstrzygnięcia okoliczności możliwości uczestnictwa niektórych wierzycieli w konwersji części zadłużenia na akcje, w celu zachowania zasady równego traktowania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1