load

Raport bieżący nr 14/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (14/2020) Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania układowego wobec Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 11 maja 2020 r. nadany został do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo – Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie wobec Spółki postępowania układowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Złożenie przez Spółkę wyżej wspomnianego wniosku było podyktowane potrzebą ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki zachwianej wskutek wybuchu pandemii wirusa SASR-CoV-2 i wynikającego z tego spadku poziomu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu serwisowania nabytych wierzytelności konsumenckich. Ze względu na spadek osiąganych przychodów Spółka znalazła się w sytuacji, w której nie byłaby w stanie terminowo spłacać całości swojego zadłużenia o terminach wymagalności przypadających w najbliższych miesiącach, w szczególności zadłużenia finansowego z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowanie układowego ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki oraz umożliwienie kontynuowania prowadzonej przez Spółkę działalności. Zamiarem Spółki wskazanym we wniosku o otwarcie wobec Spółki postępowania układowego jest zawarcie układu z wierzycielami, w ramach którego nastąpi wydłużenie terminów płatności wierzytelności oraz pełna spłata wierzytelności wszystkich wierzycieli Spółki objętych układem wraz z odsetkami kapitałowymi.

Jednocześnie zdaniem zarządu Spółki postępowanie układowe stanowi optymalny środek poprawy sytuacji Spółki. W szczególności zdaniem zarządu Spółki, na dzień publikowania niniejszego raportu, aktualna sytuacja Spółki nie uzasadnia podjęcia dalej idących kroków.