load

Raport bieżący nr 14/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Systematyzowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o dokonaniu czynności – przez spółkę Emitenta będącego jedynym wspólnikiem spółki Medius Office Collection s.r.o. (C 233207) – będącej spółką zależną od Emitenta (dalej: „Spółka zależna”), zarejestrowaną w Republice Czeskiej – zmierzających do obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej, w szczególności poprzez podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej zgodnie z prawem czeskim, a także złożenie przez Spółkę zależną wniosku do sądu rejestrowego w celu dokonanie odpowiedniego wpisu zmieniającego wysokość kapitału zakładowego Spółki zależnej.
Powyższe działania mają na celu uporządkowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta, a także zwiększenie efektywności zarządzania płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta, zaś ich bezpośrednim efektem będzie m.in. przepływ środków pieniężnych wynikający z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej do Emitenta.
Realizacja przedmiotowych czynności będzie miała bezpośredni wpływ na sytuację Emitenta ze względu na wspomniany przepływ środków pieniężnych na rachunek Emitenta, pozostając przy tym całkowicie bez wpływu na ogólną sytuację finansową w ramach Grupy kapitałowej Emitenta.

Dalsze informacje związane z zakończenie procesu obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej zostaną opublikowane przez Emitenta w odrębnych raportach bieżących.