load

Raport bieżący nr 14/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022)KANCELARIA MEDIUS: Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.

Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje następujące załącznik wraz z raportem rocznym za rok 2020:

1) jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok;

2) załącznik do sprawozdania finansowego za 2020 rok;

3) sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2020 rok;

4) sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w odrębnym raporcie Spółka opublikuje również skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe – po otrzymaniu od firmy audytorskiej sprawozdania z badania powyższego sprawozdania, nad którym trwają prace biegłego rewidenta. Data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. zostanie przekazana do wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.