load

Raport bieżący nr 15/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zmiana porozumienia do umowy dotyczącej finansowania KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku dotyczącego zawarcia porozumienia do umowy dotyczącej finansowania, niniejszym informuje, iż zawarte zostało kolejne porozumienie do umowy dotyczącej finansowania z dnia 27 maja 2021 roku (dalej: „Porozumienie”) pomiędzy Spółką, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie a dwoma obligatariuszami, uprawnionymi z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O, P (dalej: „Obligatariusze”).

Przedmiotem Porozumienia jest tymczasowa – obowiązuje do dnia 31 stycznia 2023 roku – zmiana zasad spłaty zadłużenia finansowego Spółki wobec Obligatariuszy, którzy na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego posiadają niezaspokojone i wymagalne wierzytelności wobec Spółki z tytułu spłaty wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O i P.

W ocenie Zarządu Spółki, zawarcie Porozumienia pozwoli na ustabilizowanie w tym okresie prowadzenia bieżącej działalności polegającej na serwisowaniu wierzytelności na rynku hiszpańskim, na których działa Spółka dominująca i jej spółki zależne.