load

Raport Bieżący nr 22/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (22/2019) Zakończenie subskrypcji obligacji serii P i przydział obligacji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii P i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 maja 2019 roku.

2) Data zakończenia subskrypcji: 20 maja 2019 roku.

2) Data przydziału obligacji: 20 maja 2019 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 5.000 obligacji na okaziciela serii P.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii P, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

5.000

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane:

1.000 euro za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Zapisy na obligacje serii P złożyło 2 inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Obligacje serii P przydzielono 2 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie obligacji serii P nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii P wynoszą 430.000 zł, w tym:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 430.000 zł,

– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

– koszty promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.