load

Raport Bieżący nr 25/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (25/2019) Płatność odsetek od obligacji serii O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje,iż w dniu 28 maja 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 maja 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii O.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii O są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.