load

Raport bieżący nr 3/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Przyjęcie przez Zarząd Spółki propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 07 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnych Spółki oraz skierował te propozycje do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przed którym toczy się postępowanie o sygn. akt: VIII GRu 1/20 .

Przyjęcie propozycji układowych było możliwe w związku z zawarciem Umowy Restrukturyzacyjnej z wierzycielami pozaukładowymi, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie Umowy a Spółka uzyskała także zgodę Nadzorcy Sądowego na wejście w życie tej umowy. Propozycje układowe zostały przygotowane w oparciu o współpracę z niezależnym doradcą w zakresie analizy poziomu zaspokojenia wierzycieli publicznych w alternatywnym scenariuszu likwidacji, na potrzeby przygotowania testu prywatnego wierzyciela.

Główne założenia propozycji układowych zostały zaakceptowane przez Radę Wierzycieli w dniu 07 grudnia 2022 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2022.

Główne założenia propozycji układowych przewidują:
1_ Zaspokojenie pieniężne układowych wierzycieli obligacyjnych w wysokości 8,25% kapitału obligacji oraz dokonanie konwersji 39% kapitału obligacji na akcje w kapitale zakładowym Spółki;

2_ Zaspokojenie pieniężne wierzycieli zabezpieczonych, którzy wyrażą zgodę na objęcie układem w wysokości 8,25% kapitału obligacji oraz dokonanie konwersji 39% tych wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym Spółki;

3_ Zaspokojenie pieniężne w wysokości 10,25% w zakresie wierzytelności sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego, któremu przysługuje wobec Spółki wierzytelność z tytułu kary umownej;

4_ Zaspokojenie zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa w wysokości 20%.

Przyjęta w projekcie propozycji układowych cena konwersji na jedną akcję wynosi 0,5 PLN. Według aktualnych szacunków Spółki konwersja przewidziana w propozycjach układowych zakładałaby emisję około 31,6 mln sztuk nowych akcji, przy liczbie 14,6 mln akcji istniejących obecnie. Zgodnie z założeniami propozycji układowych uprawnionymi do konwersji będą obligatariusze posiadający obligacje w dniu uprawomocnienia się postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego o zatwierdzenia układu.

Spłaty pieniężne, o których mowa w propozycjach miałyby nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu.