load

Raport bieżący nr 32/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia finansowego Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zawarta została umowa pomiędzy Spółką, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie a dwoma obligatariuszami uprawnionymi z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O, P (dalej: „Obligatariusze”).

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad spłaty zadłużenia finansowego Spółki wobec obligatariuszy, którzy na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego posiadają niezaspokojone i wymagalne wierzytelności wobec Spółki z tytułu spłaty wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O i P łącznie na kwotę 10.620.976,68 euro wraz z należnymi odsetkami oraz zobowiązanie Obligatariuszy do powstrzymywania się od podejmowania czynności egzekucyjnych.

W ocenie zarządu Spółki zawarcie Porozumienia pozwoli na ustabilizowanie sytuacji Spółki i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności polegającej na serwisowaniu wierzytelności na wszystkich rynkach, na których działa Spółka i jej spółki zależne.