load

Raport Bieżący nr 38/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (38/2019) Wybór Biegłego Rewidenta do przeglądu półrocznego 2019 roku i zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A., z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, a także przeglądu sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2019 do dnia 31 czerwca 2019 roku i postanowiła powierzyć zbadanie oraz przegląd sprawozdania spółce UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Krakowie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.