load

Raport Bieżący nr 47/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (47/2019) Płatność odsetek od obligacji serii P

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii P. Tym samy w dniu 20 sierpnia 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii P.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii P są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.