load

Raport Bieżący nr 50/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (50/2019) Płatność odsetek od obligacji serii N

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii N. Tym samy w dniu 9 września 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii N.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii N są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.