load

Raport bieżący nr 6/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (6/2020) Otrzymanie przez Emitenta wezwania do wykonania umowy gwarancyjnejOtrzymanie przez Emitenta wezwania do wykonania umowy gwarancyjnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z 23 marca 2020 roku od Lumen Profit 30 Niestandaryzowany Sekuratyzacyjny („Fundusz”) reprezentowanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z wezwaniem do wykonania umowy gwarancyjnej.

Fundusz działając na podstawie umowy gwarancyjnej zawartej w dniu 14 lutego 2018 r. pomiędzy Funduszem, Trigon TFI i Emitentem i w związku z zawarciem w dniu 11 marca 2020 r. przez Towarzystwo umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Funduszu obejmującego sekurytyzowane wierzytelności, Towarzystwo zawiadomiło Emitenta, że kwota środków pieniężnych Funduszu dostępna do wypłat tytułem wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie pozwoli na dokonanie wykupu wszystkich niewykupionych dotychczas certyfikatów w dniu wykupu, czyli w dniu 31 marca 2020 roku. Emitent jako gwarant Funduszu został poinformowany, że powinien przekazać do Funduszu kwotę ok. 25,0 mln zł poprzez objęcie certyfikatu inwestycyjnego za cenę emisyjną równą ww. kwocie podczas emisji gwarancyjnej, którą Fundusz rozpocznie w terminie 7 dni od dnia wyceny przypadającego na 31 marca 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że prowadzi negocjacje z Towarzystwem w sprawie renegocjowania postanowień umowy gwarancyjnej w szczególności w sprawie zmiany terminu, w którym ww. kwota powinna zostać przekazana do Funduszu przez Emitenta. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o ostatecznym zakończeniu i efekcie negocjacji