load

Raport bieżący nr 7/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (7/2020) Podjęcie działań w zakresie utrzymania aktywów oraz zapewnienia kontynuacji finansowania i działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 20 marca 2020 roku Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją związaną z wirusem SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19 oraz drastycznym spadkiem wpłat na rynku hiszpańskim stanowiącym ok. 63% aktywów Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A., a także częściowemu spadkowi na innych rynkach w dniu dzisiejszym Emitent podjął decyzję o zaprzestaniu wykonywania przyszłych zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy Emitenta do czasu zakończenia analizy obecnej sytuacji oraz wdrożenia rozwiązań zapewniających długoterminową stabilność finansową Emitenta.

Emitent informuje, że brak wykonywania wymagalnych zobowiązań wobec obligatariuszy może stanowić przesłankę do wcześniejszego wykupu obligacji Emitenta z tego powodu Emitent jednocześnie zamierza podjąć rozmowy z obligatariuszami Emitenta w celu uzyskania zgód na przedłużenie terminu spłat odsetek od obligacji, a także zmiany terminu wykupu obligacji Emitenta. Emitent dokonuje również analizy rozwiązań prawnych wspierających stabilność Emitenta przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, jak również w projektach aktów prawnych, które opracowywane są w związku z pandemią.

Powyższe działania spowodowane są tylko i wyłącznie zjawiskami siły wyższej związanej z wirusem SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19 i mają na celu zapewnienie utrzymania aktywów i struktury finansowania Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, tak aby w okresie największego wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19 na działalność gospodarczą Spółki i jej Grupy Kapitałowej zapewnić możliwość serwisowania wierzytelności na wszystkich rynkach, na których działa Spółki i jej Grupa Kapitałowa, a także utrzymanie pełnej zdolności operacyjnej Spółki i jej Grupy Kapitałowej po okresie zakończenia pandemii.