load

Raport bieżący nr 7/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 507/2022 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021.

W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok 2021, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2021, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.