load

Raport bieżący z plikiem nr 2/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (2/2020) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 24 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, dalej „Ustawa o Ofercie”) informujące o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 50%.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2) Ustawy o Ofercie, Zawiadamiający poinformował, że w wyniku przejęcia w dniach 20-22 stycznia 2020 r. w trybie art. 68 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które do dnia 5 listopada 2019 r. zarządzane były przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., łączny udział funduszy zarządzanych przez Zawiadamiającego wzrósł powyżej progu 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem fundusze zarządzane przez Zawiadamiającego nie posiadały akcji Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu wszystkie fundusze zarządzane przez Zawiadamiającego posiadają łącznie 8.452.579 akcji Spółki, co stanowi 57,85% kapitału zakładowego Spółki i daje 8.452.579 głosów oraz stanowi 57,85% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. C) Ustawy o Ofercie.

Jednocześnie Zawiadamiający poinformował, że fundusze zarządzane przez Zawiadamiającego nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art., 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.