load

Raport bieżący z plikiem nr 25/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2020) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku Emitent otrzymał od Krzysztofa Moski („Zawiadamiający”) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) informujące, że w wyniku nabycia w dniu 28 października 2020 roku łącznie 609.550 akcji Spółki w ramach transakcji pakietowych na rynku NewConnect, udział Zawiadamiającego zwiększył się powyżej progu 5 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał 240.450 akcji Spółki stanowiących 1,65 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 240.450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,65 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Zawiadamiający posiada 850.000 akcji Spółki stanowiących 5,82 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 850.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,82 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych posiadaj posiadających akcje spółki, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.