load

Raport bieżący z plikiem nr 26/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2020) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 10 listopada 2020 roku Emitent otrzymał od Krzysztofa Moski („Zawiadamiający”) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) informujące, że w wyniku nabycia w dniu 9 listopada 2020 roku łącznie 600.000 akcji Spółki w ramach transakcji pakietowych na rynku NewConnect, udział Zawiadamiającego zwiększył się powyżej progu 10 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał 1.307.450 akcji Spółki stanowiących 8,95 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.307.450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,95 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Zawiadamiający posiada 1.907.450 akcji Spółki stanowiących 13,05 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.907.450 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,05 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych posiadaj posiadających akcje spółki, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.