load

Raport Bieżący z plikiem nr 28/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (28/2018) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Emitenta obejmującym:

1. uchylenie: § 10B; 12 ust. 8; 16 ust. 3;

2. zmianę: § 15; § 16 ust. 2; § 19 pkt 7;

3. dodanie: § 19A.

 

Treść § 15 Statutu przed zmianami:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,

3. Udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,

4. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

5. Podejmowanie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,

6. Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,

7. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

8. Dokonywanie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,

9. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjona-riuszy,

10. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,

11. Wybór likwidatorów,

12. Uchwalenie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Spółki,

13. Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminy wypłaty dywidendy,

14. Inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”

 

Treść § 15 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,

3. Udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,

4. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

5. Podejmowanie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,

6. Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,

7. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

8. Dokonywanie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,

9. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjona-riuszy,

10. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,

11. Wybór likwidatorów,

12. Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminy wypłaty dywidendy,

13. Inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”

 

Treść § 16 ust. 2 Statutu przed zmianami:

„Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia regulaminu Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i bez-względnie obowiązujących przepisów prawa.”

 

Treść § 16 ust. 2 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalany przez Radę Nadzor-czą.”

 

Treść § 19 pkt 7 Statutu przed zmianami:

„Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów w drodze jednej lub wię-cej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającą 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach.”

 

Treść § 19 pkt 7 Statutu po zarejestrowaniu zmian:

„Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów w drodze jednej lub wię-cej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającą 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach.”

 

Treść § 19a Statutu:

„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komi-tety.

2. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej lub odrębnych regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.”

 

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn-ku NewConnect.