load

Raport bieżący z plikiem nr 28/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2020) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż Emitent otrzymał od MM-Investments & Co sp. z o.o. („Zawiadamiający”) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) informujące, że w wyniku sprzedaży w dniu 9 listopada 2020 roku łącznie 600.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, łączny udział Zawiadamiającego zmniejszył się poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Zawiadamiający posiadał 2.086.207 akcji Spółki reprezentujących 14.28 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.086.207 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,28 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Zawiadamiający posiada 1.486.207 akcji Spółki reprezentujących 10,17 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.486.207 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,17 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.