load

Raport bieżący z plikiem nr 31/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2020) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 10 grudnia 2020 roku Emitent otrzymał od Pana Krzysztofa Moska („Zawiadamiający”) zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 15%.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.