load

Raport Bieżący z plikiem nr 57/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (57/2018) Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wskazuje, iż skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 43/2018 w dniu 14 sierpnia 2018 roku, a następnie skorygowany raportem bieżącym EBI nr 44/2018 w dniu 16 sierpnia 2018 roku zawierał niepoprawne dane finansowe wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitent, tj. w bilansie jednostkowym i bilansie skonsolidowanym.

Różnice zostały wykryte w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018 rok. Biegły zweryfikował dotychczas stosowane przez Emitenta parametry wyceny pakietów wierzytelności i wskazał na konieczność wprowadzenia korekt wyceny pakietów wierzytelności.

Konieczność korekty wyceny pakietów wierzytelności jest wynikiem faktu, iż Emitent zaczął stosować międzynarodowe standardy rachunkowości, w związku z czym należało dokonać zmiany metody wyceny nabywanych portfeli wierzytelności, z metody wyceny według wartości godziwej na metodę skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu).

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2018 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn, które spowodowały konieczność dokonania korekty skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2018 roku i dołoży wszelkich starań, aby nie powtórzyły się one w przyszłości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.