load

Raport kwartalny nr 51/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (51/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 29/2020.

Korekta raportu okresowego za IQ2020 r. związana jest z korektą sprawozdania rocznego za 2019 rok oraz otrzymania nowej opinii biegłego rewidenta.

W wyniku korekty za 2019 rok zmienił się bilans zamknięcia za 2019 r., tj. bilans otwarcia 2020 r. oraz wynik finansowy 2019 roku.

Pozycje, które uległy zmianie za IQ2020:

-wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,

-aktywa z tytułu odroczonego podatku,

-pozostałe kapitały rezerwowe i zyski zatrzymane.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.