load

Raport nr 19/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (19/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej – w drodze kooptacji – pana Tomasza Łuczyńskiego.

Pan Tomasz Łuczyński został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki z rekomendacji IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zarządzającej funduszami: LUMEN POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, VENTURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i LUMEN XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, które posiadają łącznie 8.452.579 akcji Emitenta, co stanowi 57,85% kapitałowego zakładowego Emitenta i daje 8.452.579 głosów oraz stanowi 57,85% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta – w celu wsparcia Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta we wdrażaniu niezbędnych rozwiązań naprawczych zapewniających utrzymanie aktywów i kontynuację finansowania oraz działalności Emitenta, w tym także podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”