load

Raport nr 21/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (21/2020) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 roku Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Ipopema TFI”), działając na rzecz: LUMEN POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz LUMEN Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, które posiadają łącznie 8.452.579 akcji Spółki, co stanowi 57,85% kapitałowego zakładowego Spółki i daje 8.452.579 głosów oraz stanowi 57,85% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, Ipopema TFI wniosło o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zapewnienie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w sposób umożliwiający wykorzystanie komunikacji elektronicznej oraz umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”