load

Raport nr 23/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (23/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 lutego 2018 roku na dzień 12 maja 2020 roku (dalej „Zgromadzenie Obligatariuszy”), na godzinę 10:00, w lokalu Spółki – BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków., na żądanie – Bondtrust – Polskie Towarzystwo Powierniczego S.A. („Administrator Zabezpieczeń”).

 

 

 

Administrator Zabezpieczeń zażądał zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w celu podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie stwierdzenia zaistnienia Przypadku Naruszenia, o którym mowa w 9.1.3 lit b), 10.1.10.9 oraz 10.1.11 Warunków Emisji Obligacji, możliwości złożenia żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, zlecenia sporządzenia wyceny portfeli wierzytelności, na których Emitent ustanowił zastaw rejestrowy w zabezpieczeniu Obligacji serii N oraz wydania przez Obligatariuszy Instrukcji Egzekucyjnej. Ponadto Administrator Zabezpieczeń wniósł o podjęcie uchwały w przedmiocie uiszczenia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń zaliczki na poczet pokrycia kosztów działania Administratora Zabezpieczeń.

 

 

 

Administrator Zabezpieczeń złożył żądanie w związku z ogłoszonym przez Emitenta:

 

• raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku „Podjęcie działań w zakresie utrzymania aktywów oraz zapewnienia kontynuacji finansowania i działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej”, na podstawie, którego Emitent oświadczył o zaprzestaniu regulowania zobowiązań względem wierzycieli, w związku ze skutkami dla Spółki wynikającymi z pandemii COVID-19, oraz

 

• ogłoszonym przez Emitenta raportem bieżącym nr 8/2020 „Niewypełnienie w terminie odsetek od obligacji serii L” na podstawie, którego Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 oświadczył o nie dokonaniu płatności odsetek od obligacji serii L Emitenta.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także warunków udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.