load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport nr 24/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (24/2020) Niewykonanie częściowego wykupu obligacji serii P w terminie

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 120kwietnia 2020 roku mija termin wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalne 100.000 euro. Jednakże w związku z podjęciem decyzję o zaprzestaniu wykonywania zobowiązań finansowych wobec obligatariuszy, o której to decyzji Emitent informował raportem ESPI nr 7/2020 w dniu 6 kwietnia 2020 roku, Emitent nie dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 100 sztuk obligacji na okaziciela serii P.

Termin wykupu 100 obligacji serii P wynika z terminów wykupu obligacji serii P wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii P” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu. „Warunki Emisji obligacji serii P” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji serii P, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.