load

Raport nr 3/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje o zmianie Warunków Emisji Obligacji serii N („WEO”) wyemitowanych w dniu 7 marca 2018 r. przez Emitenta i zgodzie nadzorcy sądowego na zmianę WEO. Zmiana obejmuje w szczególności przesunięcie terminu wykupu obligacji serii N na dzień 31 grudnia 2025 r.

 

W wyniku zmiany WEO dokonanie zostaną przez Emitenta następujące czynności tj:

1. zawarcie przez Emitenta w terminie do dnia 15 marca 2021 r. drugiej umowy na pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń ze spółką CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

2. wystawienie przez Emitenta weksli własnych oraz podpisania porozumienia wekslowego, o którym mowa w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N;

3. złożenie przez Emitenta, w terminie do dnia 15 marca 2021 r., na rzecz administratora zabezpieczeń oraz drugiego administratora zabezpieczeń w myśl WEO oświadczeń w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.;

4. dokonanie zmiany umowy na pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń ze spółką BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. z siedzibą w Krakowie w rozumieniu postanowień uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy, na warunkach w niej wskazanych.

 

Zarząd Emitenta wskazuje, że wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N przyczyni się do polepszenia możliwości sprawnego zarządzania systemem finansowania Spółki podczas trwającego postępowania restrukturyzacyjnego i wpłynie pozytywnie na jego przeprowadzenie.