load

Raport nr 3/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2024) Rozwiązanie umów zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym z Lumen Profit 14 NFIZW oraz z LUMEN Profit 22 NFIZW

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., niniejszym wskazuje że otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”) działającego w imieniu Lumen Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności oraz z Lumen Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności („Fundusze”) informację, że dnia 16 lutego 2024 r. nastąpił przelewu wszystkich pakietów wierzytelności należących do Funduszu na ich nabywcę.

Tym samym dnia 16 lutego 2024 r. nastąpiło rozwiązanie umów zlecenia zarządzania portfelami inwestycyjnymi Funduszy, zawartych pomiędzy Funduszami a Emitentem.

Rozwiązanie umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnym Funduszy zmniejszy przychody Emitenta w roku 2024. Jednakże zmniejszenie przychodów z tytułu zarządzania portfelami inwestycyjnym będzie częściowo zrekompensowane przychodami z tytułu Porozumienia w Sprawie Współpracy (informacja dot. zawarcia Porozumienia w Sprawie Współpracy Emitent przekazywał raportem ESPI nr 2/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.).

Ponadto wskazane wyżej zmniejszenie przychodów nie będzie miało wpływu na bieżącą płynność finansową Emitenta.