load

Raport nr 42/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (42/2020) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 617/2020 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za II kwartał roku 2020.

W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił zawiesić obrót akcjami Emitenta do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku 2020, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.