load

Raport nr 49/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2020) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z dnia 31 sierpnia 2020 roku, podjętych w dniu 28 września 2020 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku („ZWZ”) podjętych w dniu 28 września 2020 roku po przerwie w obradach.

Po wznowieniu w dniu 28 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 roku, akcjonariusze jednogłośnie zagłosowali, żeby usunąć punkt porządku obrad dot. uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019, z uwagi na fakt, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 przez jej obowiązujący do 10 czerwca 2020 roku poprzedni pięcioosobowy skład oraz brak jednoznacznej podstawy prawnej sporządzenia tego dokumentu wynikającej wprost z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki czy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect nie zostało sporządzone.

Walne Zgromadzenie odstąpiło także od rozpatrzenia punktu porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, z uwagi na niepodjęcie uchwały dot. zmian w Statucie Spółki.

Uchwały ZWZ nr 9 – 15 nie zostały podjęte.

Do uchwał ZWZ nr 9 – 14, niepodjętych przez Walne Zgromadzenie, ale objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”