load

Raport nr 6/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje o zawarciu przez Emitenta ze spółką działającą pod firmą: Joanna Zdanowska ASSETS & FUNDS AUDIT spółka komandytowa z siedzibą w Kraśniku, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3844 („Firma audytorska”), w dniu 19 maja 2023 roku umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
Wybór Firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ponadto Emitent wskazuje, że obecnie kontynuuje współpracę z niezależnym audytorem PKF Consult w celu przeprowadzenia badania i uzyskania opinii związanej z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2021, które to prace powinny zakończyć się w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Następnie Emitent niezwłocznie przedstawi do badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta za 2021. Rozpoczęcie prac nad badaniem sprawozdania finansowego za rok 2022 będzie możliwe po zakończeniu badania sprawozdań finansowych za rok 2021, jako że bilansem otwarcia sprawozdania finansowego za rok 2022 będzie bilans zamknięcia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu