load

Raport nr 9/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje następujące załącznik wraz z raportem rocznym za rok 2021:
1) jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok;
2) załącznik do sprawozdania finansowego za 2021 rok;
3) sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2021 rok;
4) sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok;
5) Stanowisko Zarządu do opinii audytora z zastrzeżeniem.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w odrębnym raporcie Spółka opublikuje również skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe – po otrzymaniu od firmy audytorskiej sprawozdania z badania powyższego sprawozdania, nad którym trwają prace biegłego rewidenta. Data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. zostanie przekazana do wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu