load

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii N

[Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy]

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, ul. Babińskiego 69, 39-393 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397680 (zwana dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 50 § 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm., zwana dalej: „Ustawą o obligacjach”) oraz na podstawie pkt 2.1 ii) Załącznika nr 1 do Warunków emisji obligacji serii N (zwane dalej: „Warunki Emisji Obligacji”) w związku z art. 51 Ustawy o obligacjach zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii N (zwane dalej: „Zgromadzeniem Obligatariuszy”) na dzień 19 lutego 2021 roku, na godzinę: 12:00, w lokalu pod adresem: Businessroom Centrum Szkoleniowe, ulica Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji Obligacji.

[Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy]

1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji w zakresie postanowień kwalifikowanych oraz postanowień niekwalifikowanych w szczególności, lecz nie wyłącznie zmiany:

1) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym
wysokości, sposobu wyliczenia lub warunków wypłaty oprocentowania oraz warunków
wypłaty świadczenia głównego ,

2) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni,
według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń oraz dni, w których dokonuje się
wypłaty całości lub części świadczeń z tytułu Obligacji,

3) warunków wcześniejszego wykupu Obligacji oraz wcześniejszego spełnienia świadczeń
wynikających z Obligacji na żądanie Spółki,

4) warunków przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy lub za zgodą
Zgromadzenia Obligatariuszy oraz sposobu realizacji tych praw,

5) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji,

6) obowiązków informacyjnych Spółki.

2. Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy,

3) Sporządzenie i zatwierdzenie listy obecności,

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) Zatwierdzenie zaproponowanego porządku obrad,

6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany niekwalifikowanych oraz kwalifikowanych postanowień Warunków Emisji Obligacji.

7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji Obligacji.

[Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy]

1. Obligatariusze w terminie 10 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia składają chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitentowi, Administratorowi Zabezpieczeń tj. Bondtrust – Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. i Agentowi Emisji tj. Trigon Dom Maklerski S.A. na piśmie lub na adres poczty elektronicznej odpowiednio:

Emitent:
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków
E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl

Administrator Zabezpieczeń:
Bondtrust – Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
E-mail: p.kolodziej@bondtrust.pl

Agent Emisji:
Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
E-mail: obligacje@trigon.pl

2. Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział obligatariusze obligacji serii N, jeżeli zgodnie z pkt. 2.6 Załącznika  nr 1 do Warunków emisji obligacji „Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy” przedstawią świadectwo depozytowe    lub zaświadczenie depozytowe z terminem ważności nie krótszym niż 60 dni od dnia, na który wyznaczone jest Zgromadzenie Obligatariuszy.

3. Zaświadczenia i świadectwa powinny zostać złożone przez Obligatariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy na adres:

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków

z dopiskiem „Zgromadzenie Obligatariuszy”

Skan zaświadczenia depozytowego lub świadectwa depozytowego prosimy przesłać na adres email: sekretariat@kancelariamedius.pl, p.kolodziej@bondtrust.pl oraz obligacje@trigon.pl.

4. W przypadku zaświadczeń depozytowych lub świadectw depozytowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinny one zostać złożone przez Obligatariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy na adres email: sekretariat@kancelariamedius.pl. Postanowień pkt 3 powyżej, nie stosuje się.

5. Świadectwa nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

6. Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. Lista zawiera:

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza,

b) liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.

7. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę, o której mowa w ust. 5 oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

8. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

9. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

10. Osoba reprezentująca Obligatariusza winna potwierdzić umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza poprzez okazanie aktualnej kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru, do którego dany Obligatariusz jest wpisany lub informacji odpowiadającej odpisowi z rejestru, lub innego dokumentu stwierdzającego, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.

11. Obligatariusze mogą być reprezentowani w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika. Obligatariusz może działać w charakterze pełnomocnika innego Obligatariusza. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem, ani pracownik takiego podmiotu.

12. Poza Obligatariuszami w Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek Zarządu Emitenta. Poza tym w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą uczestniczyć pozostali członkowie Zarządu Emitenta, Administrator Zabezpieczeń, Agent Emisji, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi i prawni Emitenta oraz doradcy finansowi i prawni Obligatariuszy.

13. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy
uregulowane są w Załączniku nr 1 do Warunków emisji obligacji serii N „Regulamin Zgromadzenia
Obligatariuszy”.

 [RODO]

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie będzie Administratorem danych osobowych obligatariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki.

Jako Administrator Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji będzie przetwarzać dane osobowe obligatariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadanym przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do przenoszenia danych;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać ujawnione: (a) podmiotom świadczącym usługi doradcze, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom, (g) innym obligatariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające: (a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny obligatariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w
ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.