load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raporty

Data
Nazwa
Typ raportu
2023-11-21
Raport nr 9/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.
ESPI
see
collapse

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 21 listopada 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Akcjonariusza IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o zmianie udziału Towarzystwa w kapitale zakładowym Emitenta

i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaną w dniu 17 listopada 2023 roku transakcją zbycia akcji Spółki przez fundusz Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”), dla którego Towarzystwo pełni funkcję likwidatora.

W konsekwencji w/w zdarzenia Fundusz nie posiada akcji Spółki, a udział Towarzystwa w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik pdf
2023-11-20
Raport nr 7/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 20 listopada 2023 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o dokonanej transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 17 listopada 2023 roku przez Maksyma Wójcika – Prezesa Zarządu, tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

W załączeniu skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Powiadomienie o transakcji pdf
2023-11-20
Raport nr 8/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 20 listopada 2023 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o dokonanej transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 17 listopada 2023 roku przez Jakuba Rajchmana – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

W załączeniu skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Powiadomienie o transakcji pdf
2023-11-14
Raport nr 6/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023)Rozpoczęcie głosowania nad propozycjami układowymi w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. (dot. przyjęcia przez Zarząd Spółki propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym) informuje za informacją otrzymaną od Nadzorcy Sądowego, że rozpoczęto procedurę głosowania przez wierzycieli nad propozycjami układowym w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

2023-11-10
Raport nr 15/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2023) Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2023 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2023-09-11
Raport nr 5/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku.

1. LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 3.715.968,

udział w głosach na ZWZ – 44,09 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 25,43 proc.;

2. IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.531.743,

udział w głosach na ZWZ – 18,17 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 10,48 proc.;

3. Lumen Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.430.514,

udział w głosach na ZWZ – 16,97 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 9,79 proc.;

4. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 896.783,

udział w głosach na ZWZ – 10,64 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 6,14 proc.;

5. Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 853.079,

udział w głosach na ZWZ – 10,12 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 5,84 proc.

2023-09-07
Raport nr 14/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 7 września 2023 roku
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 7 września 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Uchwała nr 19 nie została podjęta, pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2023-08-11
Raport nr 13/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2023) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2023 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2023-08-10
Raport nr 12/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 7 września 2023 r.
EBI bieżący
see
collapse

Raport Bieżący nr 12/2023
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 września 2023 roku („ZWZ”), na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.

W załączeniu:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2/ Projekty uchwał na ZWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,
4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Klauzula informacyjna.
6/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2023-08-10
Raport nr 4/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 7 września 2023 r.
ESPI
see
collapse

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 września 2023 roku („ZWZ”), na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.

W załączeniu:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2/ Projekty uchwał na ZWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,
4/ Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.
6/ Klauzula informacyjna.

2023-08-08
Raport nr 11/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2023-08-04
Raport nr 10/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.
Nowym terminem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok będzie dzień 8 sierpnia 2023 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2023-06-30
Raport nr 9/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje następujące załącznik wraz z raportem rocznym za rok 2021:
1) jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok;
2) załącznik do sprawozdania finansowego za 2021 rok;
3) sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za 2021 rok;
4) sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok;
5) Stanowisko Zarządu do opinii audytora z zastrzeżeniem.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w odrębnym raporcie Spółka opublikuje również skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe – po otrzymaniu od firmy audytorskiej sprawozdania z badania powyższego sprawozdania, nad którym trwają prace biegłego rewidenta. Data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. zostanie przekazana do wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2023-06-28
Raport nr 8/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok.

Nowym terminem publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok będzie dzień 30 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2023-06-27
Raport nr 7/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta. Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku uchwały nr 646/2023 w sprawie upomnienia spółki Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę w sprawie upomnienia Spółki podjął na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2023-06-07
Raport bieżący nr 3/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Przyjęcie przez Zarząd Spółki propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 07 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnych Spółki oraz skierował te propozycje do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przed którym toczy się postępowanie o sygn. akt: VIII GRu 1/20 .

Przyjęcie propozycji układowych było możliwe w związku z zawarciem Umowy Restrukturyzacyjnej z wierzycielami pozaukładowymi, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie Umowy a Spółka uzyskała także zgodę Nadzorcy Sądowego na wejście w życie tej umowy. Propozycje układowe zostały przygotowane w oparciu o współpracę z niezależnym doradcą w zakresie analizy poziomu zaspokojenia wierzycieli publicznych w alternatywnym scenariuszu likwidacji, na potrzeby przygotowania testu prywatnego wierzyciela.

Główne założenia propozycji układowych zostały zaakceptowane przez Radę Wierzycieli w dniu 07 grudnia 2022 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2022.

Główne założenia propozycji układowych przewidują:
1_ Zaspokojenie pieniężne układowych wierzycieli obligacyjnych w wysokości 8,25% kapitału obligacji oraz dokonanie konwersji 39% kapitału obligacji na akcje w kapitale zakładowym Spółki;

2_ Zaspokojenie pieniężne wierzycieli zabezpieczonych, którzy wyrażą zgodę na objęcie układem w wysokości 8,25% kapitału obligacji oraz dokonanie konwersji 39% tych wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym Spółki;

3_ Zaspokojenie pieniężne w wysokości 10,25% w zakresie wierzytelności sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego, któremu przysługuje wobec Spółki wierzytelność z tytułu kary umownej;

4_ Zaspokojenie zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa w wysokości 20%.

Przyjęta w projekcie propozycji układowych cena konwersji na jedną akcję wynosi 0,5 PLN. Według aktualnych szacunków Spółki konwersja przewidziana w propozycjach układowych zakładałaby emisję około 31,6 mln sztuk nowych akcji, przy liczbie 14,6 mln akcji istniejących obecnie. Zgodnie z założeniami propozycji układowych uprawnionymi do konwersji będą obligatariusze posiadający obligacje w dniu uprawomocnienia się postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego o zatwierdzenia układu.

Spłaty pieniężne, o których mowa w propozycjach miałyby nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu.

2023-06-05
Raport bieżący nr 2/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023) Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 5 czerwca 2023 r. doszło do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej z głównymi wierzycielami pozaukładowymi (dalej „Umowa Restrukturyzacyjna” lub „Umowa”). Umowa wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nadzorcę Sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej otwiera drogę do przyjęcia przez Spółkę całościowych propozycji układowych.

Umowa restrukturyzacyjna została zawarta z obligatariuszami posiadającymi obligacje zabezpieczone serii M, O oraz P (dalej „Obligatariusze Zabezpieczeni”) .

Na mocy Umowy Restrukturyzacyjnej wierzyciele posiadający obligacje serii M oraz P zobowiązali się wyrazić zgodę na objęcie przyszłym układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym części wierzytelności zabezpieczonych. W ramach układu restrukturyzacyjnego wierzytelności te zostaną zaspokojone w formie spłaty pieniężnej na poziomie 8,25% kapitału obligacji w terminie 3 miesięcy od otrzymania postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz w formie konwersji 39% kapitału obligacji na akcje Spółki wyemitowane po cenie emisyjnej 0,5 PLN za jedną akcję.

Spółka zobowiązała się przy tym do dokonywania na rzecz Obligatariuszy Zabezpieczonych spłat z portfeli wierzytelności zabezpieczonych zastawami w okresie obowiązywania Umowy Restrukturyzacyjnej tj. do dnia 31 grudnia 2031 r.

W okresie obowiązywania Umowy Restrukturyzacyjnej Obligatariusze Zabezpieczeni zobowiązali się do niepodejmowania czynności egzekucyjnych z wyjątkiem wystąpienia przypadków naruszenia określonych w Umowie.

2023-05-19
Raport nr 6/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje o zawarciu przez Emitenta ze spółką działającą pod firmą: Joanna Zdanowska ASSETS & FUNDS AUDIT spółka komandytowa z siedzibą w Kraśniku, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3844 („Firma audytorska”), w dniu 19 maja 2023 roku umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
Wybór Firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ponadto Emitent wskazuje, że obecnie kontynuuje współpracę z niezależnym audytorem PKF Consult w celu przeprowadzenia badania i uzyskania opinii związanej z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2021, które to prace powinny zakończyć się w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Następnie Emitent niezwłocznie przedstawi do badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta za 2021. Rozpoczęcie prac nad badaniem sprawozdania finansowego za rok 2022 będzie możliwe po zakończeniu badania sprawozdań finansowych za rok 2021, jako że bilansem otwarcia sprawozdania finansowego za rok 2022 będzie bilans zamknięcia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2023-05-15
Raport nr 5/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2023) Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2023-04-21
Raport bieżący nr 1/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Dalsze systematyzowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o dokonaniu przez Medius Collection S.L. – spółkę zależną od Emitenta (dalej: „Spółka zależna”), zarejestrowaną w Hiszpanii – czynności zmierzających do obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej, w szczególności poprzez podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej zgodnie z prawem hiszpańskim, a także złożenie wniosku do sądu rejestrowego celem dokonanie odpowiedniego wpisu zmieniającego wysokość kapitału zakładowego Spółki zależnej.

Powyższe działania to kolejne czynności mające na celu uporządkowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta, a także zwiększenie efektywności zarządzania płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta, zaś ich bezpośrednim efektem jest m.in. przepływ środków pieniężnych wynikający z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej do Emitenta.

Realizacja przedmiotowych czynności ma bezpośredni wpływ na sytuację Emitenta ze względu na wspomniany przepływ środków pieniężnych na rachunek Emitenta, pozostając przy tym całkowicie bez wpływu na ogólną sytuację finansową w ramach Grupy kapitałowej Emitenta.

Dalsze informacje związane z zakończenie procesu obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej zostaną opublikowane przez Emitenta w odrębnych raportach bieżących.

2023-03-06
Raport nr 4/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok wraz z informacją o kontynuacji prac sprawozdawczych
EBI okresowy
see
collapse

Raport Roczny nr 4/2023
Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020. Jednocześnie Zarząd informuje, że wraz z zakończeniem prac nad raportami za 2020 rok, Emitent przekazał niezwłocznie do PKF Consult, w ramach trwającego badania, kolejne sprawozdanie jednostkowe tj. za rok 2021.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

2023-03-03
Raport bieżący nr 3/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

Nowym terminem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 będzie dzień 6 marca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2023-02-13
Raport nr 2/2023 okresowy KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023): Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2023-01-11
Raport bieżący nr 1/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 13 lutego 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r.

– raport okresowy roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu