load

Raporty

Data
Nazwa
Typ raportu
2024-05-15
Raport nr 10/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2024) Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku pdf
2024-05-13
Raport nr 9/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2024 z dnia 9 maja 2024 roku, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2023.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w odrębnym raporcie Spółka opublikuje również skonsolidowany raport roczny za rok 2023. Data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r. zostanie przekazana do wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny za 2023 pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2023 pdf
Sprawozdanie z badania pdf
2024-05-09
Raport nr 8/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok.

Nowym terminem publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok będzie dzień 13 maja 2024 roku.

2024-04-15
Raport nr 7/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Formularz DPNC - 2024 pdf
2024-04-10
Raport nr 5/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2024) Postanowienie Sądu w sprawie przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 10 kwietnia 2024 r. powziął od pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym informację o umieszczeniu w portalu informacyjnym Sądu postanowienia z dnia 9 kwietnia 2024 r. o stwierdzeniu przyjęcia układu pomiędzy Spółką jako dłużnikiem a jej wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zgodnie z postanowieniem układ został przyjęty zgodnie z propozycjami układowymi dłużnika w toczącej się procedurze głosowania nad układem poza zgromadzeniem wierzycieli. O rozpoczęciu głosowania nad propozycjami układowymi Spółka informowała raportem ESPI nr 6/2023.

Spółka informuje, iż po ogłoszeniu postanowienia rozpocznie się procedura zatwierdzania układu przez Sąd. Układ będzie wykonywany wyłącznie po prawomocnym zatwierdzeniu układu przez Sąd.

2024-03-06
Raport nr 4/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 marca 2024 roku
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 5 marca 2024 roku.

 

1. LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 3.715.968,

udział w głosach na ZWZ – 46,44 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 25,43 proc.;

2. IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.531.743,

udział w głosach na ZWZ – 19,14 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 10,48 proc.;

3. Lumen Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.430.514,

udział w głosach na ZWZ – 17,88 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 9,79 proc.;

4. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 896.783,

udział w głosach na ZWZ – 11,21 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 6,14 proc.;

5. Maksym Wójcik:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 426.540,

udział w głosach na ZWZ – 5,33 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 2,92 proc.

2024-03-05
Raport nr 6/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 5 marca 2024 roku
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 5 marca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Uchwały podjęte na ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
2024-02-16
Raport nr 3/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2024) Rozwiązanie umów zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym z Lumen Profit 14 NFIZW oraz z LUMEN Profit 22 NFIZW
ESPI
see
collapse

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., niniejszym wskazuje że otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”) działającego w imieniu Lumen Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności oraz z Lumen Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności („Fundusze”) informację, że dnia 16 lutego 2024 r. nastąpił przelewu wszystkich pakietów wierzytelności należących do Funduszu na ich nabywcę.

Tym samym dnia 16 lutego 2024 r. nastąpiło rozwiązanie umów zlecenia zarządzania portfelami inwestycyjnymi Funduszy, zawartych pomiędzy Funduszami a Emitentem.

Rozwiązanie umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnym Funduszy zmniejszy przychody Emitenta w roku 2024. Jednakże zmniejszenie przychodów z tytułu zarządzania portfelami inwestycyjnym będzie częściowo zrekompensowane przychodami z tytułu Porozumienia w Sprawie Współpracy (informacja dot. zawarcia Porozumienia w Sprawie Współpracy Emitent przekazywał raportem ESPI nr 2/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.).

Ponadto wskazane wyżej zmniejszenie przychodów nie będzie miało wpływu na bieżącą płynność finansową Emitenta.

2024-02-14
Raport nr 5/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2024) Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Raport za IV kwartał 2023 roku pdf
2024-02-12
Raport nr 2/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Podpisanie porozumień w sprawie warunkowego rozwiązania umów zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym z Lumen Profit 14 NFIZW oraz z LUMEN Profit 22 NFIZW
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu, z Lumen Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności oraz z Lumen Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności („Fundusze”) reprezentowanymi przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”), porozumień dot. rozwiązania umów zlecenia zarządzania portfelami inwestycyjnymi Funduszy.

 

Wskazane wyżej porozumienia zostały zawarte w wyniku realizowanego procesu zbycia przez Fundusze wszystkich aktywów, którymi zarządzał Emitent, a tym samym obowiązujące dotychczas umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszy stałyby się bezprzedmiotowe.

 

Materializacja postanowień wskazanych wyżej porozumień, tj. rozwiązanie umów o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszy nastąpi z przyszłym, tj. nieokreślonym na moment niniejszego raportu dniem przelewu wszystkich pakietów wierzytelności należących do Funduszu na ich nabywcę („Data Przelewu”).

 

TFI niezwłocznie poinformuje Emitenta o nadejściu Daty Przelewu, zaś Emitent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie właściwym raportem bieżącym.

 

Ponadto Emitent zawarł z Funduszami porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu umowy cesji wierzytelności i posprzedażowego wsparcia nabywcy („Porozumienia w Sprawie Współpracy”). Porozumienia w Sprawie Współpracy maja charakter odpłatny i będą generowały przychody dla Emitenta do stycznia 2025 r.

 

Wejście w życie rozwiązania umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnym Funduszy zmniejszy przychody Emitenta w roku 2024 i n. Jednakże zmniejszenie przychodów z tytułu zarządzania portfelami inwestycyjnym będzie częściowo zrekompensowane przychodami z tytułu Porozumienia w Sprawie Współpracy. Wskazane wyżej zmniejszenie przychodów nie będzie miało wpływu na bieżącą płynność finansową Emitenta.

2024-02-07
Raport nr 4/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 5 marca 2024 r.
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 marca 2024 roku („ZWZ”), na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

W załączeniu:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Projekty uchwał ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Formularz pełnomocnictwa ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Wzór pelnomocnictwa na ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Informacja o ogólnej liczbie głosów ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Klauzula informacyjna na ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
2024-02-07
Raport nr 1/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 5 marca 2024 r.
ESPI
see
collapse

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 marca 2024 roku („ZWZ”), na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

W załączeniu:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Projekty uchwał ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Formularz pełnomocnictwa ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Wzór pelnomocnictwa na ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Informacja o ogólnej liczbie głosów ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
Klauzula informacyjna na ZWZA Kancelaria Medius S.A. 5 marca 2024r pdf
2024-02-05
Raport nr 3/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2024) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2022.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu
Skonsolidowany Raport roczny za 2022 rok pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 pdf
Sprawozdanie z badania pdf
Stanowisko Zarzadu do opinii audytora pdf
2024-01-31
Raport nr 2/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
EBI bieżący
see
collapse
Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok.

Nowym terminem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok będzie dzień 5 lutego 2024 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2024-01-25
Raport nr 1/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
  • raport okresowy roczny za 2023 r. – 31 maja 2024 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”