load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raporty

Data
Nazwa
Typ raportu
2022-09-28
Raport bieżący nr 10/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 25 października 2022 roku
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 października 2022 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar – Jarosińska notariusze s.c., adres: ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10; 00- 491 Warszawa

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2022-09-28
Raport bieżący nr 10/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Kolejny etap procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 5 października 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 13 maja 2022 r., informuje, że Spółka zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w porządku obrad będzie zawierało projekt uchwały zatwierdzającej wprowadzoną w Spółce Politykę Rachunkowości i przejście z MSR (międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej) na standardy zgodne z polską ustawą o rachunkowości, co pozostaje w bezpośrednim związku z zakończeniem prac przez Spółkę nad jednostkowym sprawozdaniem spółki dominującej za rok 2020 oraz przekazaniem sprawozdania do zaopiniowania przez audytora w ramach toczącego się badania sprawozdań lat ubiegłych Spółki przez PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Proponowana powyżej zmiana standardów rachunkowości podyktowana jest faktem, że ustały okoliczności, w wyniku których Spółka podjęła decyzję o stosowania MSR, tj. Spółka na obecnym etapie nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego swoich papierów wartościowych.

2022-09-28
Raport bieżący nr 11/2022KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 25 października 2022 roku
ESPI
see
collapse

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 października 2022 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat Ewelina Stygar – Jarosińska notariusze s.c., adres: ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10; 00- 491 Warszawa

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

2022-08-12
Raport bieżący nr 9/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Emitenta, obejmującego II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2022-07-20
Raport bieżący nr 8/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022)Zawarcie porozumienia do umowy dotyczącej finansowania KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)
ESPI
see
collapse

Zarząd spółki Kancelaria Medius spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż zawarte zostało Porozumienie do umowy dotyczącej finansowania z dnia 27 maja 2021 roku pomiędzy Spółką, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie a dwoma obligatariuszami uprawnionymi z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O, P _dalej: „Obligatariusze”_.

Przedmiotem Porozumienia jest tymczasowa tj. w okresie od 01 lipca do 31 października 2022 roku zmiana zasad spłaty zadłużenia finansowego Spółki wobec Obligatariuszy, którzy na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego posiadają niezaspokojone i wymagalne wierzytelności wobec Spółki z tytułu spłaty wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii M, O i P.

W ocenie zarządu Spółki zawarcie Porozumienia pozwoli na ustabilizowanie w powyższym okresie głównie sytuacji Spółki Medius Collection S.L. i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności polegającej na serwisowaniu wierzytelności na rynku hiszpańskim, na których działa Spółka dominująca i jej spółki zależne.

2022-06-21
Raport bieżący nr 8/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 czerwca 2022 roku uchwały nr 593/2022 w sprawie upomnienia Spółki, na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2022-06-02
Raport bieżący nr 7/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 507/2022 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021.

W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok 2021, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2021, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2022-06-01
Raport bieżący nr 6/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
EBI bieżący
see
collapse

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2021 rok.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2021 r. są trwające prace nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki jeszcze względem przyjęcia sprawozdania za rok 2020. W związku z powyższym raport roczny za 2021 r. zostanie opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

2022-05-31
Raport bieżący nr 6/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego z Lumen Profit 22 NSFIZ
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 roku umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Lumen Profit 22 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, obejmującego sekurytyzowane wierzytelności („Umowa”).

Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a LUMEN Profit 22 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym reprezentowanym przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z datą 1 czerwca 2022 roku.

W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy to pozytywny sygnał będący konsekwencją zmian zachodzących w Spółce w ciągu ostatnich miesięcy, które to zmiany spotkały się z przychylną oceną partnerów biznesowych. Zarząd Emitenta będzie kontynuował systematyczne działania poprawiające operacyjne możliwości działania Spółki.

2022-05-31
Raport bieżący nr 7/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Podpisanie umowy zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym z Lumen Profit 14 NSFIZ
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 roku umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Lumen Profit 14 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, obejmującego sekurytyzowane wierzytelności („Umowa”).

Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a LUMEN Profit 14 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym reprezentowanym przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z datą 1 czerwca 2022 roku.

W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy to pozytywny sygnał będący konsekwencją zmian zachodzących w Spółce w ciągu ostatnich miesięcy, które to zmiany spotkały się z przychylną oceną partnerów biznesowych. Zarząd Emitenta będzie kontynuował systematyczne działania poprawiające operacyjne możliwości działania Spółki.

2022-05-25
Raport bieżący nr 5/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Informacja o braku możliwości dotrzymania terminu raportu rocznego
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 13 maj 2022 r. potwierdza, że zgodnie z zamieszczoną wówczas informacją, kontynuuje od 23 maja 2022 r. kolejny etap prac z niezależnym audytorem PKF Consult w celu przeprowadzenia badania i uzyskania opinii związanej z przyjęciem sprawozdania finansowego jeszcze za rok 2020. Przedłużający się przebieg prac audytorskich, o przyczynach którego Emitent informował w poprzednich raportach bieżących, jest konsekwencją konieczności wprowadzania wymaganych korekt.

Z powyższego wynika, że nie jest możliwa publikacja przez Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku kolejnego raportu rocznego tj. za rok obrotowy 2021, ze względu na to, iż bilansem otwarcia roku 2021 powinien być bilans zamknięcia roku 2020 po zaopiniowanym sprawozdaniu. O dalszym przebiegu prac Emitent będzie konsekwentnie i otwarcie informował w kolejnych raportach bieżących.

2022-05-13
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu
Raport Grupy KME IQ2022 pdf
2022-05-13
Raport bieżący nr 4/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Wpływ procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych na termin raportu rocznego
ESPI
see
collapse

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 5 października 2021 r. oraz do opublikowanego w dniu 13 maja 2022 roku raportu śródrocznego informuje, że kontynuuje współpracę z niezależnym audytorem PKF Consult w celu przeprowadzenia badania i uzyskania opinii związanej z przyjęciem sprawozdania finansowego jeszcze za rok 2020. Prace te oparte są o konsekwentnie dokonywaną poprawę i identyfikację wszystkich ujawnianych przez obecny Zarząd zastanych deficytów w procesach rachunkowo-sprawozdawczych, o jakich Spółka informowała także w raportach bieżących od końca III kwartału 2021 roku. Pomimo dużego zaangażowania ze strony Emitenta w te działania oraz przy udziale zewnętrznego dostawcy usług księgowych, proces badania wciąż natrafia w opinii audytora na konieczność wyjaśniania i ustalania kolejnych okoliczności i historycznych zapisów mogących mieć wpływ na możliwość oceny i zaopiniowania sprawozdania finansowego.

Kolejny etap prac nad badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, który miał zakończyć się na początku maja 2022 roku, pomimo realizacji przez Emitenta postulowanych wcześniej przez audytora zmian i korekt, został kolejny raz wydłużony ze względu na pojawienie się nowych uwag do przekazywanych uprzednio przez Spółkę dokumentów. W dniu 10 maja 2022 roku, po weryfikacji dostarczonego przez Spółkę sprawozdania finansowego, ze strony audytora sformułowano wymaganie wyjaśnienia szeregu kolejnych zagadnień wraz z informacją, iż audytor przewiduje możliwość kontynuacji prac nad badaniem poprzez analizę dostarczonego przez Spółkę materiału po 23 maja bieżącego roku.

Przedłużający się przebieg prac audytorskich wskazuje na niższy niż się spodziewano poziom czytelności wykonywanych operacji księgowych i kwalifikacji zdarzeń rzutujących na sprawozdawczość na przestrzeni roku 2020. W momencie obejmowania funkcji przez obecny Zarząd w dniu 01 września 2021 roku, powyższe okoliczności nie były możliwe do przewidzenia, ale mimo to, obecny Zarząd przy wsparciu Rady Nadzorczej oraz pod nadzorem Nadzorcy Sądowego nie ustaje w dążeniu do uporządkowania sytuacji sprawozdawczej Spółki i Grupy, realizując kolejne postulaty audytora i wymagane korekty.

Z powyższego jednak wynika, że nie jest możliwe utrzymanie wyznaczonego harmonogramu publikacji przez Emitenta kolejnego raportu rocznego za rok obrotowy 2021, dla którego bilansem otwarcia powinien być bilans zamknięcia roku 2020.

 

2022-04-14
Raport Kwartalny nr 4/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 2/2022.

Poprawa i uzupełnienie raportu wynika z konsekwentnie wdrażanych prac odtworzeniowych obowiązków sprawozdawczych Emitenta prowadzonych przez obecny Zarząd. Spowodowało to możliwość uzupełnienia raportu o wcześniej brakujące elementy w raporcie skonsolidowanym, uzupełnienie raportu o wyniki Spółki Medius Office Collection s.r.o. a także poprawę poszczególnych pozycji raportowych w raporcie spółki dominującej.

Zarząd Emitenta dodatkowo informuje, że w związku z przebiegiem prac nad badaniem sprawozdań finansowych za poprzednie lata, wraz z niezależnym audytorem PKF Consult prowadzi intensywne czynności, które mają służyć zamknięciu zarówno pracy sprawozdawczej za rok 2020 jak i w dalszej kolejności za rok 2021 (zamknięcie sprawozdania za rok 2020 będzie stanowiło bilansowy wynik otwarcia kolejnego roku sprawozdawczego). W opinii Zarządu i z przebiegu tych prac wynika, że w zakresie raportu za rok 2020 czynności te wchodzą w ostatni etap implementacji. Równoległe prowadzone są prace nad sprawozdawczością śródroczną, która także wymagała podjęcia działań naprawczych, o czym informował Emitent w Raporcie bieżącym ESPI nr 7 2021.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Korekta Raportu Grupy KME IVQ2021 pdf
2022-04-07
Raport bieżący nr 3/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Zawarcie umowy z CMT Advisory Sp. z o.o.
ESPI
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 07 kwietnia 2022 r. zawarła umowę z CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie świadczenia usługi doradztwa gospodarczego odnośnie sporządzenia modelu finansowego obejmującego działalność KANCELARIA MEDIUS S.A. w restrukturyzacji oraz spółek zależnych: Medius Collection S.L. i Medius Collection Czech Republic s.r.o., na potrzeby opracowania propozycji układowych Emitenta. Na podstawie umowy, Spółka jest obowiązana systematycznie, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przekazać wykonawcy informacje i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu usługi, z tym zastrzeżeniem, że termin przekazywania niektórych z informacji i danych przez Emitenta może ulec przedłużeniu, wobec trwających na moment zawarcia Umowy prac audytorskich związanych z badaniem sprawozdań finansowych Grupy kapitałowej za lata ubiegłe przez PKF Consult z siedzibą w Warszawie. Prace CMT Advisory mają zostać wykonane w terminie 30 dni roboczych od otrzymania kompletnych danych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że w związku z przebiegiem prac nad badaniem sprawozdań finansowych za poprzednie lata, wraz ze wspomnianym niezależnym audytorem (PKF Consult) przeprowadzane są konsekwentnie kolejne czynności, które mają służyć zamknięciu zarówno pracy sprawozdawczej za rok 2020 jak i w dalszej kolejności za rok 2021 (zamknięcie sprawozdania 2020 będzie stanowiło bilansowy wynik otwarcia kolejnego roku sprawozdawczego), a w opinii Zarządu i z przebiegu tych prac wynika, że w zakresie raportu za rok 2020 czynności te wchodzą w ostatni etap implementacji.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

2022-03-21
Raport bieżący nr 2/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2022) Nowa strona internetowa Enitenta
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raport ESPI nr 1/2022, informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. w godzinach porannych doszło do zakończenia korzystania przez Spółkę z domeny internetowej kancelariamedius.pl z przyczyn nie leżących po stronie Emitenta.

Spółka informuje, że od 16 marca 2022r. nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronie internetowej kancelariamedius.pl, jako domeny nie należącej do Spółki.

Obecnie jedynym adresem strony internetowej Spółki jest:

a jedynymi adresami email używanymi przez Emitenta lub jego pracowników są adresy z rozszerzeniem:

2022-03-21
Raport bieżący nr 3/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż zmieniony został adres strony internetowej Emitenta.

Obecnie jedynym adresem strony internetowej Spółki jest:

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2022-03-16
Raport bieżący nr 1/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2022) Awaria strony internetowej Emitenta
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. w godzinach porannych doszło do nierozpoznanej co do przyczyn awarii strony internetowej Emitenta – kancelariamedius.pl. Do czasu potwierdzenia przyczyn awarii i poinformowania w kolejnym komunikacie o ich usunięciu – Spółka informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronie internetowej kancelariamedius.pl.

2022-02-11
Raport z plikiem nr 2/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport Grupy KME IVQ2021 pdf
2022-01-26
Raport nr 1/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

  •  raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 11 lutego 2022 r.
  •  raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.
  •  raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.
  •  raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.
  •  raport okresowy roczny za 2021 r. – 27 maja 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”