load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raporty

Data
Nazwa
Typ raportu
2023-05-19
Raport nr 6/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje o zawarciu przez Emitenta ze spółką działającą pod firmą: Joanna Zdanowska ASSETS & FUNDS AUDIT spółka komandytowa z siedzibą w Kraśniku, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3844 („Firma audytorska”), w dniu 19 maja 2023 roku umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
Wybór Firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ponadto Emitent wskazuje, że obecnie kontynuuje współpracę z niezależnym audytorem PKF Consult w celu przeprowadzenia badania i uzyskania opinii związanej z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2021, które to prace powinny zakończyć się w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Następnie Emitent niezwłocznie przedstawi do badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta za 2021. Rozpoczęcie prac nad badaniem sprawozdania finansowego za rok 2022 będzie możliwe po zakończeniu badania sprawozdań finansowych za rok 2021, jako że bilansem otwarcia sprawozdania finansowego za rok 2022 będzie bilans zamknięcia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

2023-05-15
Raport nr 5/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2023) Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2023-04-21
Raport bieżący nr 1/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Dalsze systematyzowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o dokonaniu przez Medius Collection S.L. – spółkę zależną od Emitenta (dalej: „Spółka zależna”), zarejestrowaną w Hiszpanii – czynności zmierzających do obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej, w szczególności poprzez podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej zgodnie z prawem hiszpańskim, a także złożenie wniosku do sądu rejestrowego celem dokonanie odpowiedniego wpisu zmieniającego wysokość kapitału zakładowego Spółki zależnej.

Powyższe działania to kolejne czynności mające na celu uporządkowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta, a także zwiększenie efektywności zarządzania płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta, zaś ich bezpośrednim efektem jest m.in. przepływ środków pieniężnych wynikający z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej do Emitenta.

Realizacja przedmiotowych czynności ma bezpośredni wpływ na sytuację Emitenta ze względu na wspomniany przepływ środków pieniężnych na rachunek Emitenta, pozostając przy tym całkowicie bez wpływu na ogólną sytuację finansową w ramach Grupy kapitałowej Emitenta.

Dalsze informacje związane z zakończenie procesu obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej zostaną opublikowane przez Emitenta w odrębnych raportach bieżących.

2023-03-06
Raport nr 4/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok wraz z informacją o kontynuacji prac sprawozdawczych
EBI okresowy
see
collapse

Raport Roczny nr 4/2023
Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020. Jednocześnie Zarząd informuje, że wraz z zakończeniem prac nad raportami za 2020 rok, Emitent przekazał niezwłocznie do PKF Consult, w ramach trwającego badania, kolejne sprawozdanie jednostkowe tj. za rok 2021.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

2023-03-03
Raport bieżący nr 3/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

Nowym terminem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 będzie dzień 6 marca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2023-02-13
Raport nr 2/2023 okresowy KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023): Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
EBI okresowy
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2023-01-11
Raport bieżący nr 1/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 13 lutego 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r.

– raport okresowy roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu