load

Raport bieżący 2/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (2/2019) Emisja obligacji serii P

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 maja 2019 r. podjął uchwałę nr 1/05/2019 o emisji 5.000 Obligacji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1.000 euro każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 euro („Obligacje Serii P”).

Wszystkie środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji Serii P zostaną przeznaczone na zasilenie finansowe działalności operacyjnej hiszpańskiej spółki zależnej Emitenta – Medius Collection S.L.

Obligacje Serii P zostały wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.