load

Raport bieżący 5/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (5/2018) Emisja obligacji serii O

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. podjął uchwałę nr 3/2018 o emisji 5.000 Obligacji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1.000 euro każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 euro („Obligacje Serii O”).

Celem emisji Obligacji Serii O jest pozyskanie środków na podstawową działalność Emitenta.

Obligacje Serii O zostały wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.).