load

Raport nr 6/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w wyniku analiz prowadzonych przez Zarząd Emitenta z udziałem niezależnego audytora, w procesie sporządzania i badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za 2020 r., podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w łącznej kwocie 8.004.667,59 PLN na koniec roku 2020, mającego wpływ na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r.

Powyższa kwota dotyczy środków pieniężnych zdeponowanych w kantorze on-line TNN Finance S.A. (nazwa komercyjna Kantoronline) i jest wykazywana w sprawozdaniu finansowym Emitenta począwszy od roku 2019 r. i widnieje w systemie ewidencji księgowej jako środki pieniężne.

Decyzja Zarządu Emitenta została podjęta przy zachowaniu ostrożności, po analizie możliwości identyfikacji tych pozycji i możliwości prawnych i faktycznych ich ściągnięcia oraz ocenie zasadności wykazywania ich jako środki pieniężne Spółki.

Opisany powyżej odpis zostanie ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki i Grupy kapitałowej Emitenta za rok 2020. Dokonanie powyższych odpisów wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty środków pieniężnych wykazanych w bilansie Spółki i Grupy Kapitałowej i tym samym na wysokość sumy bilansowej. Zarząd zwraca uwagę, że odpisy aktualizujące mają charakter pieniężny i wpłyną na sytuację finansową Emitenta w zakresie jego wypłacalności.

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020, w związku z czym ostateczne dane finansowe, w tym suma dokonanych odpisów, będą zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2020 r.