load

Raport bieżący nr 1/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Dalsze systematyzowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o dokonaniu przez Medius Collection S.L. – spółkę zależną od Emitenta (dalej: „Spółka zależna”), zarejestrowaną w Hiszpanii – czynności zmierzających do obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej, w szczególności poprzez podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej zgodnie z prawem hiszpańskim, a także złożenie wniosku do sądu rejestrowego celem dokonanie odpowiedniego wpisu zmieniającego wysokość kapitału zakładowego Spółki zależnej.

Powyższe działania to kolejne czynności mające na celu uporządkowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta, a także zwiększenie efektywności zarządzania płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta, zaś ich bezpośrednim efektem jest m.in. przepływ środków pieniężnych wynikający z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej do Emitenta.

Realizacja przedmiotowych czynności ma bezpośredni wpływ na sytuację Emitenta ze względu na wspomniany przepływ środków pieniężnych na rachunek Emitenta, pozostając przy tym całkowicie bez wpływu na ogólną sytuację finansową w ramach Grupy kapitałowej Emitenta.

Dalsze informacje związane z zakończenie procesu obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej zostaną opublikowane przez Emitenta w odrębnych raportach bieżących.