load

Raport bieżący nr 10/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Kolejny etap procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 5 października 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 13 maja 2022 r., informuje, że Spółka zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w porządku obrad będzie zawierało projekt uchwały zatwierdzającej wprowadzoną w Spółce Politykę Rachunkowości i przejście z MSR (międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej) na standardy zgodne z polską ustawą o rachunkowości, co pozostaje w bezpośrednim związku z zakończeniem prac przez Spółkę nad jednostkowym sprawozdaniem spółki dominującej za rok 2020 oraz przekazaniem sprawozdania do zaopiniowania przez audytora w ramach toczącego się badania sprawozdań lat ubiegłych Spółki przez PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Proponowana powyżej zmiana standardów rachunkowości podyktowana jest faktem, że ustały okoliczności, w wyniku których Spółka podjęła decyzję o stosowania MSR, tj. Spółka na obecnym etapie nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego swoich papierów wartościowych.